NQ PDC Core Bit (sintering matrix body paaded with TSP inserts)

NQ PDC Core Bit (sintering matrix body paaded with TSP inserts)

Categories: Tags:
  • Description
  • Inquiry

NQ PDC Core Bit (sintering matrix body paaded with TSP inserts).

Dimensions of Core Bits

A-Gauge Core Bits: AQ, AQ-RSG, AWG(AX), AWM, AWT, LTK48

B-Gauge Core Bits: BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, BQ3, BWG(BX), BWM, BWT, LTK60, TBW

N-Gauge Core Bits: NQ, NQ-RSG, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3/NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG(NX), NWM, NWT, TNW,

H-Gauge Core Bits: HQ, HQ-RSG,HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3/HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.895, HMLC, HWF-Long, HWF-Short, HWG(HX), HWT

P-Gauge Core Bits: PQ, PQ3, PWF-Long, PWF-Short

S-Gague Core Bits: SWF-Long, SWF-Short

U-Gague Core Bits: UWF-Long, UWF-Short

Z-Gauge Core Bits: ZWF-Long, ZWF-Short

T, TT, T2&TB Series Metric Core Bits: T36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-66, T2-76, T2-76Coreline, T2-86,

T2-86Coreline, T2-101, T2-101Coreline

T6 Series Metric Core Bits: T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146

T6S Series Metric Core Bits: T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116,T6S-131, T6S0146

B Series(IS03552-1)Metric Core Bits: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146